Om SOF

För läkare med intresse för ortopedi

Svensk Ortopedisk Förening är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för ortopedi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för ortopedi och Svenska Läkarförbundets specialistförening för ortopedi. Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete. Föreningens årsmöte äger rum under ortopediveckan, som är föreningens viktigaste och största aktivitet.

Ortopediveckan

I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till "Ortopediveckan". Ansvaret för att arrangera årsmötet har vandrat mellan flera ortopedikliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel.

Vetenskap

Föreningsens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte.

SOF medverkar också till att föra fram ortopediska ämnen vid Läkarstämman. Föreningens medlemsorgan, Ortopediskt Magasin, utgör en viktig  källa för att sprida kunskap och information. I övrigt har SOF aktivitet och engagemang inom en rad olika områden såsom de ortopediska kvalitetsregistren.

Utbildning

Föreningen ansvarar också för att formulera målbeskrivning för specialistutbildningen och har publicerat en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål.

SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF "Ortopedexamen" som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktiskt del.

Fackligt engagemang
Genom representation i läkarförbundets fullmäktige och kontinulerigt styrelsearbete med fackliga frågor tillvaratar föreningen medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intresse. I styrelsen funns en särskild facklig sekreterare.

Internationellt samarbete

Föreningen har ett omfattande internationallt samarbete enom stark representation i flera internationella föreningar såsom Nordic Orthopaedic Federation (NOF), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) and European Union of Medical Specialists (UEMS).

Delföreningar

Ökad specialisering och särskilda intresseområden inom ortopedi har resulterat i att ett tiotal delföreningar har bildats inom SOF. Delföreningarna deltar aktivt under ortopediveckan och arrangerar egna symposier och sammankomster under mötet.

Frågor och synpunkter

Har du frågor om eller synpunkter på SOFs verksamhet är du välkommen att kontakta oss på sofkansli@ortopedi.se så vidarbefordras ditt meddelande till berörda personer inom styrelsen.