Sök | Sitemap | 

SFS stipendium för insatser inom fotkirurgi och Fotvetenskap

40 000 kr till bästa fotarbetet!

Välkommen att söka Svenska Fotkirurgisällskapets stipendium för förtjänstfulla insatser för fotkirurgi och fotvetenskap!
Svenska fotkirurgiska sällskapet har inrättat ett årligt pris för insatser för fotkirurgin och fotvetenskapen. Priset i form av ett stipendium skall premiera insatser gjorda under det närmast gångna året som bedömts föra fotkirurgin och/eller fotvetenskapen framåt. Stipendiet kan delas i två delar, där den ena avser rent vetenskapliga arbeten (publicerade artiklar om t ex utvärdering av fotkirurgi, fotbiomekanik eller annat vetenskapligt ämne med direkt anknytning till fotled/fot). Den andra delen kan ges till annat arbete som gynnar arbetet mot fotens skador och sjukdomar, t ex icke publicerade förbättringsarbeten eller vetenskapliga arbeten inom ST-utbildning, vårdprogram etc.
Prissumman uppgår till 40 000:- och får fritt disponeras av mottagaren utan redovisning till SFS. Priset delas ut i samband med SFS årskonferens vanligen i februari kommande år. 
Känner du till ett publicerat vetenskapligt arbete eller har sammanställt annat arbete som gagnar kunskapen om fotled och fot? Sänd ett ex till sällskapets vetenskaplige sekreterare senast 30 nov. Någon speciell ansökan behövs ej.  


Arne Lundberg
Ortopedkliniken 
Visby lasarett
621 84 Visby
arne.lundberg@ki.se