Sök | Sitemap | 

Förslag till stadgeändring

Svenska Läkaresällskapet, där SOF idag är en sektion, befinner sig i en process för att ändra medlemsstrukturen, för att bli en starkare röst för läkarkåren, bl a i frågor som rör vetenskap och utbildning. Man vill uppnå detta genom att visa att man representerar alla svenska läkare (som tillhör någon specialistförening). Ändringen innebär att man önskar att sektionerna (specialistföreningarna) övergår till att bli sk medlemsföreningar.

En medlemsförening ansluta med hela sitt medlemsantal och utöver inflytande i organisationen samt betalar avgift till SLS i relation till antalet läkarmedlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar i föreningen blir automatiskt sk föreningsanknutna medlemmar i SLS med samma individuella förmåner, som enskilda medlemmar har idag.

För SOF skulle ett byte från att vara en sektion till att bli medlemsförening innebära ett större inflytande över SLS arbete, eftersom vårt mandat i SLS fullmäktige skulle baseras på antalet SOF-medlemmar och inte på antalet individuella medlemmar, som idag. SOF skulle då betala en medlemsavgift till SLS, idag 140 kr per medlem, vilket för närvarande ryms inom SOFs nuvarande budget.

SOFs styrelse ser SLS som en viktig röst i den offentliga debatten. Vår bedömning är att gå in som medlemsförening i SLS under givna förutsättningar, ger oss bäst förutsättningar att göra den ortopediska rösten hörd i dessa sammanhang, en bedömning vi gjort efter en omsorgsfull bearbetning av frågan.

En övergång till medlemsförening kräver vissa ändringar i SOFs stadgar och måste alltså beslutas på ordinarie årsmöte. Därför kommer denna fråga att tas upp på årsmötet i november, för allmän omröstning, i god demokratisk ordning.

Om årsmötet beslutar att inte övergå till att bli medlemsförening, kvarstår vi som sektion, men kommer ändå behöva göra vissa ändringar av stadgarna enligt GDPR-regler. Föreningen betalar då en medlemsavgift till SLS ā 2000 kr per år och den som vill fortsätta vara individuell medlem betalar själv en individuell medlemsavgift ā 700 kr per år.

Vi måste alltså vid årsmötet anta endera av de två förslagen till ändrade stadgar, som kan läsas nedan.

Kvarstå som sektion i SLS                 Bli medlemsförening i SLS