Sök | Sitemap | 

Styrelsen informerar

Bakjoursskola

Bakjoursskolan är nu inne på sin andra kursomgång. Den första delkursen hölls på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal http://www.ortopedi.se/index1.asp?siteid=1&pageid=248&s1id=3. Delkursen behandlade övre extremitetens trauma med akut handkirurgi, genom i huvudsak problemdiskussion på bakjoursnivå. Kursen fick bra återkoppling, där deltagarna lovordade såväl kursupplägg som nivån på diskussionerna.
Delkurs 2 hölls sen på Skånes Universitetssjukhus i Lund/Malmö, med inriktning mot akuta ortopediska rygg- och barnproblem. Även denna delkurs fick goda vitsord.
Då efterfrågan på kursplatser varit större än tillgängliga kursplatser, har SOF nu börjat planeringen för kursomgång 3. Vi påminner att kursen vänder sig till ortopeder med minst 3 års erfarenhet som specialist. Varje kursomgång kommer att inkludera max 24 deltagare. Då stor vikt kommer att läggas vid tid för anmälan, anmodas intresserade snarast anmäla sig.
Delkurs 1: Övre extremitet och hand - 3 dagar
Delkurs 2: Rygg och barn - 3 dagar
Delkurs 3: Protes, infektion, ledarskap - 2 dagar
Delkurs 4: Multitrauma och nedre extremiteter - 3 dagar
Pris: 3000 kr + moms per kursdag (faktureras av SOFs kansli). Krav för att få delta: Medlemskap i SOF och sanktion av verksamhetschef. Anmälan gäller för samtliga 4 delkurser.
Anmälan sker till sofkansli@ortopedi.se

SOFs Chefs- och Ledarskapsprogram

SOFs Chefs- och Ledarskapsprogram "Att Leda sjukvård 2018" är ett ledarutvecklingsprogram för specialistkompetenta yngre läkare med ledarpotential. Programmet drivs tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm (Executive Educations) där kursen avslutades i februari 2019.Delkurserna har specifikt framfört att de genom kursen skaffat sig verktyg för att klara framtida ledaruppdrag på ett bättre sätt. I skrivande stund planeras en ny ledarskapskurs 2019-2020. Då stor vikt kommer att läggas vid tid för anmälan, anmodas intresserade snarast anmäla sig. Anmälan skall ske med rekommendationsbrev av vederbörande verksamhetschef. Mer information och ansökan hittar du här!

Följande kollegor deltog i SOFs ledarskapsprogram 2018-2019
Dimitrios Argyrakis, Uppsala, Adad Baranto, Göteborg, Frederik Berstad Möse, Örebro,
Åsa Bolander (handkirurgi), Uppsala, Jenny Brändstedt (kirurgi), Malmö/Lund, Malin Carling, Göteborg, Christian Carrwik, Uppsala, Vladislavs Gordins, Göteborg, Narine Hakopian, Nyköping,
Mattias Hallgren, Karlstad, Susanne Hansson, Malmö/Lund, Viktor Hiding, Örebro, 
Tobias Laurell (handkirurgi), Stockholm, Marie Leksell, Stockholm, Maziar Mohaddes, Göteborg,
Anna-Lena Robinson, Stockholm, Björn Rosengren, Malmö/Lund, Jenny Saving (ST chef), Stockholm,
Arkan Sayed-Noor, Umeå, Jörg Schilcher, Linköping, Tabatabaei Shafiei, Umeå,    
Emma Turesson, Malmö/Lund, Markus Waldén, Kristianstad, Johan Wänman, Umeå

Självstudiekurs för ST-läkare (OrtoS)

Den 2 mars 2018 startade SOF den nätbaserade nationella självstudiekursen OrtoS för ST-läkare i ortopedi. Kursen drivs på nationell nivå, med även isländska kollegor som deltagare. Mer än hälften av landets ST-läkare är nu anslutna till kursen och allt fler kliniker har kursen nu inskriven som obligatorisk i ST-kontraktet. Jag vill uppmana samtliga verksamhetschefer att skriva in kursen som obligatorisk del i ST-kontraktet.
På detta sätt definierar SOF en obligatorisk teoretisk del som skall införskaffas via självstudier på hemmaplan. Vid de nätbaserade skrivningsfrågorna kan studierektorer och verksamhetschefer via statistikmodulen följa kunskapsinhämtningen. Christian Carrwik (carrwik@gmail.com), Uppsala, är "studierektor" för kursen.
Kursen utgår från boken "Millers Review of Orthopaedics (7th edition)". Vecka efter vecka betas avsnitt i boken av. Nya kursdeltagare kan anmäla sig och ansluta till kursen löpande. Det kommer att ta 2-3 år att ta sig igenom hela kursboken. Krav för att få delta: Medlemskap i SOF. Anmälan kan ske löpande till sofkansli@ortopedi.se Kostnad: 7500 kr + moms (faktureras av SOFs kansli). Vid kursstart skall läroboken "Millers Review of Orthopaedics (7th edition)" ha inhandlats av kursdeltagarna. Läs mer om kursen här!

Förslag från Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Svenska Läkaresällskapet (SLS) nämnd presenterade vid SLS fullmäktige maj 2018 ett förslag som syftar till att stärka kopplingen mellan de olika sektionerna (för vår del SOF) och moderföreningen (SLS). Förslaget för vår del innebär att SOFs medlemmar ansluts obligatoriskt till SLS. För SOFs del innebär det en årlig medlemsavgiftskostnad på 200-300 kronor per läkare till SLS, en årlig kostnadsökning för föreningen på 350.000-400.000 kronor. Tidigare har medlemskapet i SLS varit frivilligt. Denna nyordning ses av vissa som att vi får en förening med 3-4 gånger så många läkare, starkare demokrati i SLS, en förening med en starkare röst i samhällsdebatten och förmånen att få tillgång till SLS. Andra medlemmar ser detta som en tvångsanslutning samt en ökad kostnad för SOF. Väljer SOF att lämna SLS, för att undgå den generella SLS anslutningen, kommer ortopedin inte vara representerad i SLS. Detta medför sannolikt att ortopedin kommer få svårare att göra sin röst hörd på nationell nivå. Vid SLS senaste årsmöte beslöts med röstsiffrorna 31 mot 30 att förslaget skulle beredas ytterligare, för att på årsstämman 2019 läggas fram efter mer genomgripande genomgång vad ett sådant beslut kan få för följder. Synpunkter från SOF medlemmar skickas via e-post under rubriken "Medlemskap i SLS" till sofkansli@ortopedi.se  

Förändringar i läkar- och ST-utbildningen

Riksdagen har nu beslutat om en ny 6 årig läkarutbildning samt, i stället för AT-tjänstgöring, ett gemensamt basår vid alla ST-utbildningar. Denna bastjänstgöring kommer att innefatta 12 månaders klinisk introduktion, fokuserad mot akutmedicin- och allmänmedicintjänstgöring. Den obligatoriska tjänstgöringen utformas som en fristående första del i ST-tjänstgöringen, en förändring som medför att den ortopediplacering som de flesta
AT-läkare genomför idag, kommer att försvinna. För SOFs del gäller det därför att bevaka så ortopedi bereds tillräckligt utrymme även i den framtida utbildningsplanen.

Lathunden

Den gamla Lathunden, med ortopediska diagnoskoder, har varit till stor användning genom åren. Men diagnoskoder har justerats och förändrats. Styrelsen tillsatte 2017 en arbetsgrupp med Björn Rosengren, Malmö, Ola Rolfson, Göteborg och Max Gordon, Danderyd, för att uppdatera och färdigställa en nytryckt version med uppdaterade diagnoskoder. Den nya lathundsversionen planeras komma ut till försäljning i slutet av våren 2019. Nya exemplar kan då köpas via SOFs kansli. Styrelsen kommer annonsera närmare via medlemsutskick, hemsida samt Ortopediskt Magasin när den nya lathunden är ute till försäljning. Frågor och beställningar rörande lathunden kan redan nu sändas till sofkansli@ortopedi.se 

Ny IT-plattform

Hösten 2018 påbörjade styrelsen ett projekt, som leds av Klas Edin, Lena Göthe (SOFs kansli) och Linda Linnskog Rudh (redaktionschef Ortopediskt Magasin), med mål att skaffa en mer komplett IT-lösning till föreningen. Vår nuvarande hemsida är gammal och svåröverskådlig och till en del svårarbetad. Det föreligger även svårigheter att koppla samman hemsida, anmälningsmodulen till ortopediveckan, statistikuttag och ortopediveckans app. Varje ny ortopedivecka kräver nya speciallösningar. Målet med detta projekt är att skaffa en modern IT-lösning där de olika modulerna på ett lätt sätt skall kunna kommunicera med varandra.
Vi vill med detta arbete skaffa ett system som utan förändring kan användas från ortopedivecka till ortopedivecka.

Historik SOF

Under fliken historik kan historiskt intresserade läsa om vår sammanslutnings utveckling från det att vår förening 1944 bildades under namnet Svenska Ortopedförbundet fram till idag. Här finns bl.a information om delföreningarna och de associerade föreningarnas historik samt jubileumsboken som 2004 gavs ut till SOFs 60 årsfirande. Vi har nu kompletterat dessa historiska nedslag med ny information, där vi via vår förra kanslist (Gunilla Göthe) lyckats förtydliga namn på de kollegor som arbetat på olika styrelse- och revisorsposter sedan 1944. Man kan i detta dokument även spåra var föregående ortopediveckor har genomförts.
Du hittar historiken här!

Riktad medlemsvärvning till SOF

2017-01-01 hade SOF 1607 medlemmar, långt färre än det antal ortopeder som är verksamma i vårt land.
Då SOF förmodligen är ortopedins starkaste företrädare i Sverige, anser styrelsen att en större andel av landets ortopeder borde ansluta sig till föreningen för att uppnå en ännu starkare ställning, med större möjlighet att påverka den framtida ortopedin i landet. Detta gäller inte minst för våra yngre kollegor som via SOF kan påverka sin framtid. Styrelsens målsättning är därför att genom den riktade medlemsvärvning som nu pågår, öka medlemsantalen från 2017-01-01 till 2019-12-31 med minst 10%.

Magnus Karlsson
Ordförande SOF